Strona główna

Specjalizowane Systemy Elektroniczne
Obrazowej Diagnostyki Medycznej

CQ Elektronik System, Artur Świerc

tel.71 318 01 04
kom. 601 794 162
e-mail: info@cq.com.pl
http://www.cq.com.pl

English English
Deutsche
Deutsche

Platforma stabilograficzna CQ-Stab

Instrukcja -wersja do druku...

.Wstęp.  . Liczone parametry.  .Program.Publikacje. .Prezentacja. .Samouczek. .Gry.

Platforma Stabilometryczna CQStab2P
w wersji dwuplatformowej

to nowoczesne, komputerowe urządzenie, pozwalające na niezależny pomiar rzutu środka ciężkości ciała, który przypada na lewą i prawą nogę.

Otwiera to bardzo szerokie możliwości w analizie procesu trzymania równowagi, lateralizacji, treningu siłowego i sportowego. Dzięki zaimplementowanym elementom biofeedback’u obok aspektu diagnostycznego niezwykle ważną staje się funkcja treningu trzymania postawy ciała. Pomiary rejestrowane są dynamicznie, dlatego możliwe jest wykonanie balansowania, czy też ocena granicy stabilności.


NAJCZĘŚCIEJ NAGRADZANE PRODUKTY
DWA ZŁOTE MEDALE

(RehMed-Expo 2010 w Kielcach)
"Rehabilitacyjny Produkt Roku 2010"
"Medyczny produkt Roku 2010"
oraz ZŁOTY MEDAL i WYRÓŻNIENIE
(RehMedika 2010 w Sosnowcu)
PRODUKT ROKU LubMed’2009
WYRÓŻNIENIE Rehmed-Expo’2008

Rehabilitacja'2010, w Łodzi

ZŁOTY MEDAL i WYRÓŻNIENIE

"Dwuplatformowa Waga Stabilograficzna"

"Balace Game Board"

 

 

 

Produkt spełnia wymogi dyrektywy medycznej 93/42/EEC  (wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.04.93.896)) i posiadają stosowny wpis do rejestru wyrobów medycznych.

 

·        Wstęp             <<

Klasyczna platforma stabilograficzna w układzie czteroczujnikowym

na dwie nogi

Kontrola postawy ciała i jej ciągłe utrzymywanie jest procesem złożonym, związanym z  ośrodkowym układem nerwowym, układem wzrokowym i mięśniowym. Pogorszenie sprawności układu kontroli równowagi, wynikające z choroby lub procesu starzenia, prowadzi do osłabienia stabilności, a w konsekwencji do upadków, które mogą być powodem poważnych urazów. Posturografia umożliwiająca obiektywną ocenę pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi ma zastosowanie w otolaryngologii, neurologii i geriatrii. Jest używana do diagnozowaniu chorych z uszkodzoną częścią narządu równowagi (zapalenie neuronu przedsionkowego, pourazowe uszkodzenie błędnika, choroba Meniere'a,) oraz chorych z ośrodkowymi zaburzeniami równowagi. Aparatura posturograficzna może być stosowana również w treningu rehabilitacyjnym pacjentów po urazach i osób starszych, a także podczas treningów sportowych, ponieważ informacje o stanie systemu kontroli postawy są bardzo ważne w przypadku wielu dyscyplin takich jak gimnastyka, sporty walki, skoki.

Posturografia statyczna jest obiektywną metodą oceny stanu czynnościowego narządu równowagi człowieka, w której obserwuje się przemieszczania się środka ciężkości badanej osoby. Badany stoi na platformie z umieszczonymi w narożnikach czujnikami tensometrycznymi rejestrującymi centralny nacisk stóp na podłoże (odwzorowujący rzut środka ciężkości na płaszczyznę podstawy), a także jego przemieszczenia w osi strzałkowej X tj. lewo-prawo i czołowej Y tj. przód-tył. Rzut środka nacisku stóp na podłoże jest zatem rejestrowany jako punkt oraz jako parametr dynamiczny zmieniający położenie w jednostce czasu. Testy statokinezjometryczne przeprowadzane są przy oczach otwartych, a następnie przy oczach zamkniętych.

Wyniki badania przedstawiane są w postaci wykresów zwanych statokinezjogramem i  stabilogramem:

·        Statokinezjogram ukazuje ruch centrum nacisku w układzie współrzędnych, w  którym oś x odnosi się do wychwiań w kierunku prawo ‑ lewo, a oś y - do wychwiań w kierunku przód ‑ tył.

·        Stabilogram przedstawia położenie centrum nacisku jako funkcję czasu, przy czym osobno rozpatrywany jest ruch w kierunku prawo ‑ lewo, a osobno w kierunku przód ‑ tył.

Ponadto na podstawie wyników badania obliczane są następujące parametry:

·        L - długość statokinezjogramu zakreślonego przez centrum nacisku stóp CoP (ang. center of pressure) (w mm);

·        S – wielkość pola powierzchni zakreślanego przez punkt przyłożenia nacisku stóp na podłoże (w mm2);

·        L/S długość statokinezjogramu w stosunku do wielkość pola powierzchni (1/mm);

·        V - średnia prędkość przemieszczenia centrum nacisku stóp na podłoże w ruchu złożonym oraz w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej (mm/s);

·        LW-F – liczba wychyleń CoP w płaszczyźnie czołowej;

·        LW-S – liczba wychyleń CoP w płaszczyźnie strzałkowej;

·        Max-F maksymalne wychylenie w płaszczyźnie czołowej oraz Max-S w płaszczyźnie strzałkowej;

·        czas przebywania w „obszarach” o różnej , zadanej wielkości (średnicy).

Dla parametrów L, S, L/S, V obliczany jest współczynnik Romberga będący stosunkiem wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z otwartymi oczami do wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z zamkniętymi oczami.

Oprogramowanie posturografu umożliwia:

·        obserwowanie uzyskiwanych parametrów w trakcie trwania testu/ćwiczenia;

·        zapis wyników po zakończeniu badania;

·        dowolne przedstawianie danych na ekranie w układzie: kartezjańskim, okręgach, kwadratach z możliwością zmiany skali odwzorowania;

·        uzyskanie zintegrowanych raportów graficznych i liczbowych;

·        konwersję wyników badań oraz przebiegów wychyleń w obu osiach - w formacie ASCII do pakietów statystycznych lub arkuszy kalkulacyjnych.

 

·        Liczone parametry  <<

 

Wyniki badania przedstawiane są w postaci wykresów zwanych statokinezjogramem i stabilogramem:

 

Statokinezjogram

ukazuje ruch centrum nacisku (CoP - center of pressure) w układzie współrzędnych, w  którym:

X odnosi się do wychwiań w kierunku prawo – lewo (bocznym) (ML medio-lateral),

oś Y do wychwiań w kierunku przód – tył (strzałkowym) (APantero-posterio).

Punkt 0,0 takiego układu współrzędnych jest geometrycznym środkiem ciężkości  trajektorii CoP.

CoPR należy rozumieć jako odległość CoP od środka układu współrzędnych.

 

Stabilogram

przedstawia położenie centrum nacisku jako funkcję czasu. Osobno rozpatrywany jest ruch w kierunku ML (x), a osobno w kierunku AP (y).

T – czas pomiaru (typowo 30 sekund).

Program oblicza następujące parametry:


 

10

Średnia masa liczona z wszystkich próbek testu

11

Mediana masy z wszystkich próbek testu

 

Długość statokinezjogramu - długość ścieżki, czyli całkowita droga, którą przebył

środek nacisku stóp badanego w ciągu badania (30 s), wyrażona w mm

LCOP (lenght COP);

 

12

SP (Sway Path) –długość ścieżki całkowita liczona w obu osiach(2D) w mm

13

SPAP –długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y w mm

14

SPML –długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y w mm

 

Średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0

MAPSCOP (medium antero-posterior sway COP)

MLSCOP (medium lateran sway COP)

15

MA (mean amplitude), średnie wychylenie (promień) CoP w mm (2D)

16

MAAP średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi Y w mm

17

MAML średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi X w mm

 

Maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku przednio-tylnym w mm                                                            MaxAPSCOP (Maxima antero-posterior sway COP)

                                   MaxLSCOP (maximal lateran sway COP)

18

MaxAP maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi Y w mm

19

MaxML maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi X w mm

 

Średnia prędkość [mm/s]  , z jaką poruszał się środek nacisku stóp CoP podczas badania, wyrażona w mm/s — VCOP (velocity COP);

20

MV (Mean Velocity)- średnia prędkość poruszania się punktu COP w osiach XY (2D)

21

MVAP średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y w mm/s

22

MVML średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y w mm/s

 

Pole powierzchni zajmowanej przez wykres drogi

COP wykreślonej w czasie badania — FCOP (field COP);

23

SA (Sway Area) - wielkość pola powierzchni zakreślanego przez CoP w mm2

24

SP/SA  - Długość / Pole [mm-1]     parametr[12] / parametr[23]

 

Średnia częstotliwość

25

MF (Mean Frequency) -  średnia częstotliwość CoP w Hz

26

TR5 (Time COP radius);  Procent czasu przebywania COP  w okręgu  o promieniu (5, 7.5, 12.5 mm)

27

LWAP  liczba wychyleń COP w osi Y

28

LWML  liczba wychyleń COP w osi X

 

Współczynnik Romberga (Romberg quotient) będący stosunkiem wielkości parametrów SP, SA, SPSA otrzymanych w testach przeprowadzonych z otwartymi oczami (EO – eyes open) do wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z zamkniętymi oczami (EC – eyes closed).

29

RSP = SPOE/SPEC

30

RSA = SAOE/SAEC

31

RSPA = SPSAOE/SPSAEC

32

MNDB  (Mean (arythmetic) Difference Balans) - średnia (arytmetyczna) róż. balansu

MDDB  (Median Difference Balans) - mediana róznicy balansu>

minDB  (minimum Difference Balans) - minimum różnicy balansu>

maxDB ( maximum Difference Balans) - maksimum różnicy balansu>

 

Wzory:

DB -różnica balansu.

 

DB(t) = ( ML(t)-MP(t) )/( ML(t)+MP(t) )*100% 

gdzie:

            ML(t) - masa zmierzona na lewej platformie w chwili t

            MP(t) - masa zmierzona na prawej platformie w chwili t

            t - czas

 

średnia   : 1/T*całka( DB(t)dt ) w granicach od 0 do T [ 0; T ]

mediana : mediana(DB(t) dla t w przedziale [ 0; T ]

min      : wartość minimalna DB(t)  dla t w przedziale  [ 0; T ]

max     : wartość maxymalna DB(t) dla t w przedziale  [ 0; T ]

 

T = czas badania

 

 

Wszystkie parametry wyznaczane są zarówno niezależnie dla prawej i lewej strony, jak i wspólnie.

 

·        Program <<

 

CQ-StabUSB.exe      - ikona startowa programu

 

Elementy głównego okna programu.

1.      Widok balansu masy na lewą i prawą nogę.

2.      Statokinezjogram.

3.      Przebieg w funkcji czasu (stabilogram).

4.      Wyniki pomiaru.

 

 

 

PLIK

211 

Nowy (Ctrl+N) Pozwala rozpocząć nowe badanie. Jeżeli wykonujemy kolejne badanie tego samego pacjenta to przy naciskaniu Nowy należy przytrzymać klawisz SHIFT, wówczas dane personalne pacjenta zostaną zachowane.

201 

Otwórz (Ctrl+O) Pozwala otworzyć zapisane wcześniej badania.

202 

 

Zapisz (Ctrl+S ) Pozwala zapisać wybrane ujęcie. Komputer sam proponuje nazwę pliku, zapisuje dokonywane zmiany.

Zapisz jako... Pozwala zapisać dokumenty pod nową nazwą.

203 

Drukuj (Ctrl+P) Drukuje wyniki.

Podgląd wydruku

Pokazuje postać, w jakiej wyniki będą wydrukowane. Pozwala zobaczyć rzeczywisty wygląd wydrukowanego dokumentu.

Konfiguracja Drukarki...

Otwiera okno do ustawienia parametrów drukarki.

Szablon wydruku

Pozwala wybrać, jakie dane będą prezentowane w wynikach

Statystyka...

Kopiuj dane z nagłówkiem – przenosi bieżące dane i nagłówek do schowka systemowego. Dane te mogą być następnie wklejone do innych programów.

Kopiuj dane – j.w. ale tylko linia danych, bez nazw kolumn

Zapisz statystykę Pozwala przenosić dane do programu statystycznego. Powstały plik można odczytać np. w Excelu. Automatycznie przenoszone są wszystkie dane ze wskazanego folderu i podfolderów.

Ustaw folder Moje Badania

Ustawiamy folder, który przeznaczony będzie do zapisu wyników badań.

Ostatnio otwierane dokumenty

Wyświetla ostatnio otwierane zapisy badań. Aby ponownie je otworzyć, należy wybrać jeden z nich.

Zakończ

Zamyka program.


 

WIDOK

 

204 

 

Dane pacjenta (Alt+0) - zakładka ta zawiera imię, nazwisko, zawód, rok urodzenia, wzrost, płeć, pacjenta oraz wywiad, opis, stat, info.

Chcąc zapisać dane, wykorzystujemy okienka znajdujące się w każdej zakładce. Aby poruszać się pomiędzy okienkami każdej zakładki, należy nacisnąć klawisz Tab (tabulator) lub ustawić kursor myszy w wybranym okienku.

 

Zakład dla pacjenta folder o nazwie zgodnej z wpisanym nazwiskiem. Folder tworzony jest w folderze ustawionym jak „Moje Badania” (j.w.)

 

Dodatkowe okna statokinezjogramu – może być włączone na drugim monitorze i być wykorzystywane przy biofeedback’u

 

Dodatkowe okno balansu

 

Włączenie okna poglądu poziomicy ( jeżeli jest zamontowana w urządzeniu –Wymaga włączenia w Opcjach programu)

 

Włączenie galerii badań – wyświetlana jest Galeria badań. Uwaga: Galeria powinna zostać wcześniej wygenerowana z wykorzystaniem pozycji menu Plik->Generuj Galerię...

 

Pokazuje listę badań pacjentów. Lista jest tworzona na podstawie zwartości folderu i podfolderów pokazanych w menu Plik->Ustaw folder Moje Badania

 

 

Skala Satokinezjogramu - pozwala pomniejszyć, powiększyć obraz statokinezjogramu.

 

Siatka, okrąg - nakłada na obraz statokinezjogramu siatkę lub okrąg.

 

 

otw

Wybór wykonywanego testu z otwartymi/zamkniętymi oczami.

 

Wybór wyświetlanych danych dla platformy lewej/prawej lub łącznie

 


 

POMIAR

Zerowanie (Alt+Z) Zeruje wskazania czujników (należy wykonywać jedynie wtedy, gdy nikt NIE stoi na platformie.

 

 

 

114

Rozpocznij podgląd (F5) Pozwala obserwować przebieg położenia środka nacisku na ekranie. Każde naciśnięcie czyści widok i przesuwa aktualny punkt do centrum obrazu.

113 

Zapisuj (F6) –uruchamia 30 s test (rejestrację).

Zatrzymanie podglądu

Zerowanie pozycji statokinezjogramu

Opcje

Filtrowanie:  (typowo 7)

liczba kolejnych pomiarów która ma zostać uśredniona przy wyliczaniu stabilogramu (im większy parametr, tym przebieg jest bardzie ‘wygładzony’).

Symulacja

odtwarzanie zarejestrowanego badania

Tarowanie

pozwala na indywidualne wywzorcowanie wskazań masy (potrzebny jest znany ciężar np. 50kg)

Edytuj skróty...

pozwala dopisać do tabeli skróty, które będą przyśpieszały opisywanie wyniku badania

POMOC

O programie

Informacje dotyczące programu (licencja, autor programu).

Aktywacja programu...

Pozwala na wpisanie kodu aktywacyjnego

 

 

 


© 2015 Copyright by CQ Elektronik System, Wszystkie prawa zastrzeżone.